TAİDER Üyelerinin ve Değerlendiricilerin Görüşleri

Kuzey Yıldızı Programı Katılımcı Firmaların Görüşleri

Kuzey Yıldızı 2023

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı'nın Amacı

Kuzey Yıldızı Programı’nda amacımız aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamak, tüm yıl dahilinde gerçekleştireceğimiz etkinlikler ile iyi örnekleri birbirinden öğrenerek paylaşmak ve program dahilindeki aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğundaki gelişimini sağlama yönünde itici güç oluşturmaktır.

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Program Kapsamı

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı” sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan, çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmelerinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Program için başvuran şirketler, sunulacak değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde edecek.

Program sürecinde eğitilen “Değerlendiriciler” hem kuramsal hem de uygulama bilgisi ile öğrenme ve öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulama olanağı bulacak. Projenin en önemli çıktısının, TAİDER bünyesinde eğitilmiş ve uygulamada bulunmuş değerlendiriciler kazanmak olması bekleniyor.

Kuzey Yıldızı Programı'na Katılım Koşulları

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı’na başvuracak aile şirketlerinin: sanayi, ticaret, hizmet faaliyeti olması, halka açıklık oranının en fazla %40 olması, hisselerinin en az %50’sinin aile(ler) kontrolünde bulunması gerekmektedir.

Program Sürecinde Değerlendirilecek Boyutlar
  • Kurumsal Yönetim
  • Çalışanlar
  • İş Modeli
  • Çevre
  • Toplum
  • Aile ve Gelecek Nesiller
TAİDER Kuzey Yıldızı 2024 Takvimi
TAİDER KUZEY YILDIZI PROGRAMI 2024 TAKVİMİ
Plan Takvim / Program
KY Programı Başvuru İlk Tarihi (Kurumlar ve Değerlendirici) 20.11.2023
KY Çevrimiçi Tanıtım Toplantısı 11.12.2023
KY Programı Son Başvuru Tarihi 08.01.2024
Soru Setlerinin Firmalara İletilmesi 10.01.2024
Katılımcı Firmalar ile Süreç Tanıtım Toplantısı 10.01.2024
Ekip lideri (kıdemli değerlendirici belirleme), değerlendiricilerin kurumlarla eşleştirilmesi, ekipleri tanıştırma 10.01.2024
Katılımcı Firmalara Genel Bilgilendirme E-Postası (Değerlendiricilerin Bildirilmesi) 15.01.2024
Kurumların Soruları Son Doldurma Tarihi 09.02.2024
Değerlendiricilerin Firma Formlarını Değerlendirme Toplantıları 12-29.02.2024
Değerlendirici saha ziyaretler 04-31.03.2024
Değerlendirici Son Revizyon ve Final Rapor Teslimi 10.04.2024
KY çalışma grubu ile ekip lideri değerlendiricileri görüşmeler 17-18.04.2024
Kuzey Yıldızı Çalışma Grubu Ödül Karar Toplantısı 19.04.2024
Değerlendirici Raporlarının format kontrolünün sağlanması 30.04.2024
Program Sonuçlarının Açıklanması, Ödül Töreni 08.05.2024
TAİDER Kuzey Yıldızı Programı 2024 başvuru ücretleri

TAİDER üyesi katılımcılar için 25.000 TL

TAİDER üye dışı katılımcılar için 35.000 TL

Program Süreci Değerlendiriciliği Neden Önemlidir?

Program Süreci Değerlendiriciliği Neden Önemlidir?

Alanında tek program olan TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı sürecinde kuruluşların değerlendirmesini yapan ekibin bir parçası olmak, eşsiz bir öğrenme fırsatı sunmaktadır.

Değerlendiriciler, sürecin gizli kahramanlarıdır. Değerlendiriciler, sürdürülebilirlik çalışmalarının başarılı bir şekilde nasıl hayata geçirildiğine şahit olma şansına sahip olurlar. Aldıkları eğitimler ve değerlendirme sürecindeki kazanımları, kişisel gelişimleri ve mensup oldukları kurumlar açısından ölçülemeyecek değerdedir.

Program Sürecinde Değerlendiricilik Nedir?

Kuzey Yıldızı Programı için yapılan tüm başvurular, bu süreç için özel eğitilen değerlendiriciler tarafından değerlendirilir. Program süreci değerlendiricileri tüm değerlendirici eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilerdir. Bu sürece katılacak kişilerden de bazı şartları yerine getirmesi beklenir. Değerlendiriciler kuramsal bilgiler ve uygulamalar içeren eğitim süreci sonunda öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulayabileceklerdir. Eğitimi başarıyla tamamlayan değerlendiriciler süreçte ilk görev yaptığı andan itibaren, değerlendirmeye tabi tutularak, yeni görevlere hazır olup olmadıkları yakından izlenir.

 

Kuzey Yıldızı Programı Değerlendirici Başvuru Kriterleri

Kuzey Yıldızı Programı Değerlendirici Başvuru Kriterleri

1. Temel özellikler:

Eğitim: En az 4 yıllık üniversite (teknik veya idari bölüm) lisans diplomalı olmak

Mesleki Kariyer: En az 3 yıllık aile şirketlerine yönelik yöneticilik deneyimine ve en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak

Yaş: 25 yaşından gün almış olmak

 2. Tercih sebepleri:

Kalite sistemleri (çevre, iş sağlığı ve güvenliği, ürün güvenliği vb.), insan kaynakları yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere diğer yönetsel süreçlerde de (İş geliştirme, risk yönetimi, yalın üretim vb.) bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Aile şirketi sahibi veya gelecek nesil üyesi olmak

Kıdemli danışman veya yönetici danışman seviyesinde olmak

 3. Değerlendirici seçiminde aranan yetkinlikler:

Değerlendirme sırasında olumlu, önyargısız davranmak,

Grup çalışmalarında aktif rol alabilmek,

Aile şirketlerinin zorluklarını/sınırlarını anlayabilmek

Bütünsel bakabilme ve rekabet gereksinimlerini anlayabilme yeteneğine haiz olmak

Karmaşık ve yoğun konuları kısa zamanda gözden geçirebilmek ve aktarabilmek,

İnsanların düşünce ve davranışlarını anlayabilmek,

İnsanlarla kolay ilişki kurabilmek, kendini rahat ifade edebilmek,

Yönetim kavramlarını karşılaşılan spesifik durumlara uygulayabilmek, karar ve sorumluluk gerektiren noktalarda uygulayabilmek,

Kuruluş ve ekip yapılarını üst düzeyde inceleyebilmek

Gerçekleri ve bulguları dengeli bir şekilde inceleyebilmek, değerlendirebilmek,

Çelişkileri yapıcı ve bütünleyici bir şekilde çözebilmek,

Analitik düşünmek,

Sözlü ve yazılı iletişimi etkili kurabilmek,

Değerlendirici Sorumluluk ve Görevleri

1. Değerlendirici: Kuzey Yıldızı Ödülü sürecinde Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından görevlendirilen ve ilgili modelin eğitimini almış kişidir.

TAİDER tarafından düzenlenen 2 günlük eğitimlere ve diğer yan eğitimlere katılmak

Başvuru raporunu okuyarak, bireysel çalışma aşaması için beklenen değerlendirmeleri yapmak, bireysel çalışma dokümanını doldurmak,

En az 2 kere gerçekleştirilecek değerlendirme ekibinin yapacağı masa başı uzlaşım toplantısına katılmak,

 Planlanan saha ziyaretlerinde yer almak ve değerlendirme sürelerine uyum göstermek

Etik sözleşmesini imzalamak ve etik şartlara uymak (EK:1 Kuzey Yıldızı Ödülü Değerlendirici Etik Sözleşmesi)

 

2. Mentor: Değerlendirme ekibi içinden en az 2 yıl değerlendiricilik yapmış Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından atanan deneyimli/kıdemli değerlendiricidir.

 Mentor da bir değerlendirici olup kendisine atanan firmaları değerlendirme sürecini yönetmek

Diğer değerlendiricilerin değerlendirme raporunun içeriğinin kuruluşu ve uygulamalarını yansıtacak şekilde ve anlaşılır hazırlanmasında değerlendiricileri yönlendirmek,

 

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin geri bildirim raporlarında dil bütünlüğü ve yorumlarla puanların uyumu açısından düzeltme ihtiyacı görmesi durumunda, ilgili geri bildirim raporlarının değerlendirici ekip tarafından yeniden gözden geçirilmesini sağlamak.

Değerlendirici Etik Şartlar Sözleşmesi

KUZEY YILDIZI KOŞULLAR, ETİK ŞARTLAR ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri (Kuzey Yıldızı veya Program) sürecinde görev alacak değerlendirici, jüri üyesi, TAİDER yönetici ve personeli aşağıda belirtilen etik şartlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 

  1. DEĞERLENDİRİCİLER:
  1. İDARİ KOŞULLAR

1.1 Değerlendiriciler, program katılımcısı şirketlere yapılacak ziyaretlerde, şirketin çalışma normlarına, sağlık ve güvenlik kurallarına titizlikle uymakla mükelleftir.

1.2 Değerlendiriciler, program çerçevesinde sürecin gerektirdiği vakti ayıracaklarını taahhüt ederler ve başladıkları değerlendirme süreçleri ile ilgili zorunlu durumlar haricinde görevlerini yarıda bırakamazlar. Görevini yarıda bırakan değerlendiricilere takip eden senelerde program kapsamında görevlendirme yapılmaz.

1.3 Değerlendirme süreci boyunca değerlendiricilerin ulaşım ve konaklama giderleri TAİDER tarafından Program ile ilgili belirlenen limitler ve şartlar dahilinde ödenecektir. Bu şartlar dışındaki ortaya çıkabilecek masraflar TAİDER tarafından karşılanmaz.

1.4 Değerlendirici ödül süreci boyunca Program katılımcısı şirket, yöneticileri ve aile üyeleri ile yapacağı temaslarda kendi ticari unvan ve markasını kullanmaktan kaçınacaktır. Değerlendirdiği katılımcı şirket, şirket yetkilisi ve aile üyeleri ile kendi kişisel iletişim bilgilerini (kartvizit vb) paylaşmayacaktır.

1.5 Değerlendirici ödül süreci boyunca özellikle sosyal medya hesaplarından Program, süreçleri ve değerlendirdiği şirket ve aile ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunamaz.

1.6 Değerlendirici ihtiyaç halinde, TAİDER’in görevlendirmede bulunması ve kendi kabulü dahilinde aynı dönemde iki farklı şirkette değerlendirici olabilir.

 

2. OBJEKTİFLİK ve TARAFSIZLIK

2.1Değerlendiriciler tüm Program katılımcılarına objektif, tarafsız ve ön yargısız olarak yaklaşmak, değerlendirmelerini bu çerçevede gerçekleştirmek, objektif ve tarafsızlığı zedeleyebilecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

2.2 Bu çerçevede değerlendiricilerin, değerlendirilecek şirket, yöneticileri ve aile üyeleri ile herhangi bir kişisel bağı ve objektif değerlendirme yapmasını etkileyebilecek herhangi bir durumun söz konusu olması durumunda TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’ni bilgilendirmekle sorumludur.

 

3. GİZLİLİK

3.1 Değerlendirici ve tüm proje paydaşları, katılımcı şirket ve aile üyeleri ile ilgili elde edilecek her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri gizli tutacağını, üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını herhangi bir şekilde ifşa etmeyeceğini, kendi yararına kullanmayacağını, diğer değerlendiriciler ve program katılımcıları ile paylaşmayacağını, TAİDER yönetici ve personeli ile programın gerekleri dışında paylaşmayacağını kabul ve beyan eder.

3.2 Değerlendirilen Program katılımcısı şirketin adı ve kuruluş tarafından değerlendiricilerin erişimine sunulan bilgiler; üçüncü kişilere ve kuruluşlara ve değerlendirmeye katılan ekibin dışındaki diğer değerlendiricilere yazılı veya sözlü herhangi bir yolla aktarılamaz ve açıklanamaz.

3.3 Değerlendirici tarafından, değerlendirme sürecinde elde edilen bulgular ve bilgiler, kesinlikle değerlendirilmekte olan şirkete aktarılamaz ve açıklanamaz.

3.4 Şirketler hakkında değerlendiricilerin erişimine sunulan bilgiler, değerlendiriciler tarafından hiçbir şekilde kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz.

3.5 Değerlendirme süreci içerisinde elde edilen dokümanların kopyası çıkarılamaz, fax ve e-posta ortamında iletilemez ve başkalarının erişimine açık hale getirilemez. Değerlendirme sürecinin sonucunda dijital ortamdaki tüm bilgiler silinmeli ve tüm basılı dokümanlar TAİDER Ödül Sekreterliği’ne iade edilmelidir.

3.6 Değerlendirici, katılımcı şirketler ile ilgili program çerçevesinde veya sair sebepler ile edindiği şirkete, aile üyelerine ve ortaklarına veya yöneticilerine doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili gizli veya kamuya açık hiçbir ticari, kişisel veya teknik bilgiyi, ticari veya kişisel sırları, hiçbir resmi ya da resmi olmayan belgeyi, raporu, tabloyu veya analizi, hiçbir zaman ve hiçbir nedenle üçüncü kişilere yazılı veya sözlü olarak açıklamayacaktır, bu konularda üçüncü kişilere bilgi vermeyecek, üçüncü kişilerin yararlanmasına sunmayacak ve üçüncü kişilerce elde edilebilecek şekilde ve/veya buna imkan verecek yerlerde şekillerde muhafaza etmeyeceklerdir.

3.7 Yukarıda anılan bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle gerek şahsi gerekse de ticari saikle hiçbir zaman kullanmayacak ve mutlak surette koruyacaktır.

3.8 Özellikle ve ancak bu sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile, katılımcı şirketlerin müşterilerine, yüklenicilerine, dağıtım kanallarına, finansal ve mali yapısına, üretim usullerine, her çeşit deneyim ve buluşlarına, satış ve pazarlama stratejilerine, satın alma uygulamalarına, ortaklık yapısına, üretim teknolojilerine, işletme sistemlerine, şirket kültürüne, işletme prensiplerine ve uygulamalarına, yatırım stratejilerine, personel profiline, rekabet gücüne ilişkin bilgi ve belgelerin bu taahhüdü çerçevesinde en geniş çerçevede ticari sır kapsamında değerlendirileceğini değerlendirici bilmekte ve kabul etmektedir.

3.9 İşbu gizlilik taahhüdü programın ve değerlendirme sürecinin sona ermesini takiben de geçerliliğini koruyacaktır.

3.10 Değerlendiricinin program kapsamında işlediği kişisel veriler de gizlilik taahhüdü kapsamındadır. Değerlendirici, kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Değerlendirici bakımından işbu taahhütnamede yer alan gizlilik ve amacına uygun kullanım yükümlülüğü herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1 Program kapsamında, program katılımcıları tarafından veri aktarımı yapıldığı hallerde, Değerlendirici ilgili program amaçları ve değerlendirme kapsamı dahilinde zaruri olan durumlar haricinde ve program ve değerlendirme amaçlarını aşacak şekilde veri işleme ve saklama faaliyetinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

4.2 Bununla birlikte zorunlu nedenler ile ve geçici olarak Kişisel Verilerin İşlenmesinin gerekmesi halinde, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak, Değerlendirici program katılımcısı ve ilgili veri sahiplerine öncelikle bu konuda bilgi vermek sureti ile yürürlükte bulunan mevzuata uygun ve mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapacağını, ilgili kişilerden gerektiği halde mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayları alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Değerlendirici, program katılımcıları tarafından veri aktarımı olması halinde işleme ve muhafazaya ilişkin olarak en güncel ve güvenli prosesi uygulayacağını, fiziksel ve dijital yetkisiz erişim ya da aktarımı önlemek için gerekli ve güncel her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Program katılımcıları ve katılımcı şirketlerin ortak ve aile üyelerine ait aktarılan kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim ya da uygunsuz aktarım gerçekleşmesi durumunda, bu durumu derhal program katılımcısına bildireceğini, bu durumdan doğabilecek zararların en aza indirilmesi, doğan zararın giderilmesi için katılımcı ve TAİDER ile işbirliği içerisinde olacağını ve talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4 Değerlendirici, program kapsamındaki faaliyetleri bakımından, Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmayı taahhüt etmektedir.

4.5 TAİDER dilediği zaman, değerlendirici ile paylaşılan kişisel veriler sebebi ile her türlü vasıta ile değerlendirici denetleyebilecek ya da denetlettirebilecektir. 

 

Kuzey Yıldızı www.taiderkuzeyildizi.org.tr sitesindeki “Kuzey Yıldızı Programı Değerlendirici Başvuru Kriterlerini” program takvimini, yukarıda yer alan etik şartlar, gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin koşulları okudum, aynen kabul ediyorum.

 

 

 

 

TAİDER KUZEY YILDIZI 2024 SPONSORLUK DOSYALARITAİDER Kuzey Yıldızı 2024 Genel Sponsorluk pdf dosyası çok yakında eklenecektir.TAİDER Kuzey Yıldızı 2024 Üye Sponsorluk pdf dosyası çok yakında eklenecektir.